REGULAMIN XVIII SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem projektu „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”, zwanego dalej „Projektem”, o charakterze konkursowym, jest edukacja
ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. Projekt składa się z dwóch podprojektów:
Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, zwanej dalej „SIGG” lub „Grą” oraz modułu edukacyjnego.
2. Projekt organizowany jest na zasadach określonych odpowiednio w Regulaminie Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, zwanym
dalej „Regulaminem SIGG” oraz Regulaminie modułu edukacyjnego. Regulaminy określają zasady organizowania poszczególnych
podprojektów oraz prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w podprojekcie. Materiały reklamowe dotyczące Projektu
mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
3. Regulamin SIGG oraz Regulamin modułu edukacyjnego, jak również dodatkowe informacje o Projekcie, dostępne są na stronie
internetowej: www.sigg.gpw.pl. Wszelkie wątpliwości dotyczące brzmienia Regulaminów rozstrzygane są przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania – w uzasadnionych przypadkach - zmian Regulaminów.

§2. ORGANIZATOR SIGG I PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE
1. Organizatorem Projektu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4,
00-498 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 82312, o kapitale
zakładowym w wysokości 41.927.000 - w całości opłaconym, NIP: 526-025-09-72, zwana dalej GPW.
2. Projekt organizowany jest we współpracy z:
♦♦ Fundacją GPW, Współorganizatorem Projektu, z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000563300, NIP: 7010491115.
♦♦ Fundacją im. Lesława A. Pagi, Partnerem Strategicznym Projektu, z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000324112, NIP 701-017-05-17, .
3. GPW jako Organizator Projektu monitoruje wartość portfela każdego Zespołu oraz przestrzeganie postanowień Regulaminu
określających zasady inwestowania. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Gry Zespołu, który nie przestrzega tych
zasad.
4. Organizator SIGG określa: listę instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem inwestycji oraz prowizję za realizację
zleceń w SIGG. Pytania do Organizatora oraz problemy techniczne należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem nauczyciela–
opiekuna, na adres: sigg@gpw.pl.
5. Organizator na potrzeby zrealizowania Projektu udostępnia platformę internetową pod nazwą GPWTr@der („Platforma”).
6. Organizator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu usunięcia ewentualnie zaistniałych problemów technicznych.
7. W trakcie Gry wszyscy Uczestnicy mają możliwość sprawdzenia statystyk dotyczących przebiegu Gry, dostępnych na Platformie.

§3. TERMINY
1. SIGG składa się z dwóch etapów, z których pierwszy trwać będzie w terminie od 4 listopada 2019 do 10 stycznia 2020, a drugi
od 25 lutego 2020 do 26 marca 2020 oraz finału, który odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020.
2. Szczegółowy harmonogram Projektu w roku szkolnym 2019/2020:

Gra:
♦♦ 23 września – 20 października 2019 - rejestracja Uczestników
♦♦ 21 października 2019 - 31 października 2019 - gra testowa
♦♦ 4 listopada 2019 - 10 stycznia 2020 - I etap Gry
♦♦ 25 lutego - 26 marca 2020 - II etap Gry
♦♦ 16 kwietnia 2020 - Finał SIGG w Sali Notowań GPW
Moduł edukacyjny:
♦♦ 24 września 2019 - 10 stycznia 2020, szczegółowe terminy rozpoczęcia poszczególnych aktywności w ramach modułu edukacyjnego zostały
zamieszczone w części regulaminu dotyczącej tej części Projektu.

§4. UCZESTNICTWO W SIGG
1. SIGG jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym zaakceptowanych przez Organizatora szkół niepodlegających
nadzorowi kuratorów oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, a także szkół
polskich poza granicami kraju.
2. Organizator dopuszcza udział w SIGG uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych.
3. Uczniowie przystępujący do Projektu tworzą Zespoły. W każdej szkole nad pracą Zespołów czuwa nauczyciel – opiekun lub w
wyjątkowych sytuacjach koordynator regionalny SIGG.
4. W przypadku zgłoszenia z jednej szkoły więcej niż jednego Zespołu, każdy z nich może mieć innego opiekuna.
5. Każdy Zespół biorący udział w Projekcie, musi liczyć nie mniej niż 2 i nie więcej niż 4 osoby. Każdy uczeń biorący udział w
Projekcie może należeć tylko do jednego Zespołu, a członkami tego zespołu są uczniowie uczęszczający do tej samej szkoły.
6. W SIGG nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Podmiotów Współpracujących, o których mowa w § 2, jak również
członkowie ich najbliższej rodziny.
7. Pracownikiem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest osoba zatrudniona przez podmiot wymieniony w § 2 na podstawie
umowy pracę oraz osoba współpracująca takim podmiotem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności umowy
o dzieło, umowy zlecenia), jak również członkowie organów danego podmiotu. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się
krewnych i powinowatych w linii prostej, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, osoby pozostające w stosunku przysposobienia
oraz ich małżonków. W razie wątpliwości o wykluczeniu danej osoby z udziału w Grze rozstrzyga Organizator.
8. Uczniowie, którzy w dniu rejestracji do SIGG nie ukończyli 16. roku życia muszą przekazać nauczycielowi - opiekunowi oświadczenie
dotyczące wyrażenia zgody na udział w SIGG podpisane przez ich opiekuna prawnego zgodnie z wzorem określonym w
załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Brak podpisanego oświadczenia uniemożliwia udział w SIGG.
9. Skan podpisanego oświadczenia Uczestnik dodaje do swojego formularza rejestracji, co podlega weryfikacji przez nauczyciela
- opiekuna SIGG lub Organizatora.

§5. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do SIGG dokonuje w pierwszej kolejności nauczyciel – opiekun lub w wyjątkowych sytuacjach koordynator regionalny
SIGG, który dodaje w formularzu nazwy Zespołów uzgodnione z uczniami, a następnie rejestracji dokonują uczniowie.
Formularz zgłoszeniowy do SIGG zostanie udostępniony na stronie www.sigg.gpw.pl od 23 września 2019 r. do 20 października
2019 r..
2. Organizator może zadecydować o przedłużeniu terminu rejestracji, o czym poinformuje na stronie sigg.gpw.pl oraz na FB
SIGG.
3. W celu dokonania zgłoszenia do SIGG należy w nieprzekraczalnym terminie do 2o października 2019 r. wypełnić formularze
rejestracyjne znajdujące się na stronie www.sigg.gpw.pl.
4. Organizator nie wymaga formalnego zatwierdzenia zgłoszenia danej szkoły, nauczyciela i uczniów do SIGG przez Dyrektora
szkoły, jednak w przypadku kiedy wymagają tego wewnętrzne przepisy szkolne, nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania
Dyrektora o przystąpieniu do SIGG i otrzymania od niego formalnej zgody.
5. Organizator dokonuje formalnej weryfikacji otrzymanych zgłoszeń ze względu na zgodność z Regulaminem SIGG oraz zasadami
przyjmowania zgłoszeń opisanymi w niniejszym Regulaminie. Po formalnej weryfikacji przez Organizatora zarejestrowanych
zgłoszeń, szczególnie w odniesieniu do minimalnej liczby Uczestników Zespołu, zgłoszenie zostanie zaakceptowane lub
odrzucone.
6. Loginem uczniów i nauczycieli – opiekunów będzie adres e-mail podany podczas rejestracji. Każdy Uczestnik powinien mieć
unikalny adres e-mail. Po dokonaniu rejestracji każdy Uczestnik SIGG będzie zobowiązany do aktywowania konta przy pomocy
wiadomości sms otrzymanej na numer telefonu podany w trakcie rejestracji.
7. Nauczyciel - opiekun na swoim koncie może być przypisany tylko do jednej szkoły. Zarejestrowane adresy e-mail upoważniają
wszystkich Uczestników do aktywnego udziału w Grze, to jest do zawierania wirtualnych transakcji kupna i sprzedaży oraz do
udziału w module edukacyjnym.
8. Uczestnicy SIGG mogą zadawać pytania oraz korzystać z pomocy koordynatorów regionalnych ze swojego województwa, których
lista oraz adresy e-mail dostępne są po zalogowaniu na stronie www.sigg.gpw.pl.
9. Koordynatorzy SIGG odpowiadają na pytania merytoryczne i funkcjonalne dotyczące Projektu kierowane przez Uczestników z
przypisanych im województw.
10. Dodatkowe wsparcie dla Uczestników stanowi Organizator SIGG pod adresem sigg@gpw.pl.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa,
tel. +48 22 628 32 32, gpw@gpw.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iodgkgpw@gpw.pl
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu udziału w Projekcie na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez
wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do SIGG na stronie www.sigg.gpw.pl ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Projekcie.
6. W przypadku bycia członkiem nagrodzonego Zespołu dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać opublikowane na
stronie internetowej GPW, o ile Uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę, zgodnie z treścią Załącznika Nr 2.
7. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w celu informowania drogą elektroniczną o wydarzeniach organizowanych
lub współorganizowanych przez GPW w przyszłości (informacje marketingowe), o ile Uczestnik wyrazi na to odrębną
zgodę.
8. Odbiorcami danych są:
♦♦ Współorganizator Projektu Fundacja GPW z siedzibą w Warszawie ul. Książęca 4;
♦♦ Partner Strategiczny Projektu: Fundacja im. Lesława A. Pagi z siedzibą w Warszawie ul. Książęca 4;
♦♦ Podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi obsługi systemu informatycznego wykorzystywanego przy realizacji Projektu - firma Silk
Software House z siedzibą w Warszawie przy ul. Leopolda Staffa 105B.
♦♦ Podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi obsługi systemu mailingowego - firma FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy
al. 29 listopada 155 C.
9. Dane mogą być również przekazane dostawcy usług e-learningowych - Smart Education International Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (dalej: Smart) ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa - w przypadku udziału w module edukacyjnym SIGG.
10. Dane będą przechowywane do czasu rozliczenia finansowego i merytorycznego danej edycji Projektu.
11. Dane przetwarzane w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji marketingowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia
zgody.
12. Uczestnikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
♦♦ wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
♦♦ dostępu do swoich danych osobowych;
♦♦ sprostowania swoich danych osobowych;
♦♦ żądania usunięcia swoich danych osobowych;
♦♦ żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
♦♦ przenoszenia swoich danych osobowych;
♦♦ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
♦♦ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
♦♦ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a
także sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu.

§7. ZASADY UCZESTNICTWA W SIGG
1. W formularzu zgłoszeniowym SIGG każdy uczeń wybiera nazwę Zespołu, wcześniej ustaloną z nauczycielem-opiekunem, pod
którą będzie występował w SIGG. Nazwa Zespołu nie może być znakiem towarowym oraz naruszać praw autorskich i dóbr
osobistych. Nad wyborem właściwej nazwy (bez określeń wulgarnych, kontrowersyjnych lub dwuznacznych) ma obowiązek
czuwać nauczyciel-opiekun. W przypadku wyboru przez Zespół nazwy nieakceptowanej przez Organizatora (zwierającej określenia
wulgarne, kontrowersyjne lub dwuznaczne) Zespół zostanie zobligowany do zmiany. W przypadku niedokonania zmiany
nazwy, Organizator może wykluczyć Zespół z Gry.
2. Zespół nie może zmienić swojej nazwy w trakcie trwania SIGG.
3. Zespół nie może zmienić swojego składu podczas trwania SIGG. Wprowadzanie nowych członków do Zespołu jest niemożliwe.
Organizator dopuszcza możliwość zmiany składu Zespołu tylko w sytuacji wyjątkowej, po jej pisemnym zgłoszeniu wraz z podaniem
przyczyny zmiany.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3, informacja taka powinna być podpisana przez nauczyciela - opiekuna, opatrzona pieczątką
szkoły, podpisem dyrektora szkoły i wysłana pocztą elektroniczną na adres sigg@gpw.pl.
5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może unieważnić Grę. Organizator może przerwać lub odwołać Grę bez podania
przyczyny na każdym etapie trwania Projektu.
6. Organizator może postanowić o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Grze lub pozbawić go prawa do otrzymania nagrody w
przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik nie przestrzegał zasad niniejszego Regulaminu lub dokonywane przezniego inwestycje w ramach Gry mogłyby naruszyć przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. lub przepisy powszechnie obowiązujące.
7. Rejestracja w Grze oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie
przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, danych osobowych podanych podczas rejestracji do SIGG.
8. Udział w Grze i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w SIGG.

§8. ZASADY INWESTOWANIA - I ETAP GRY
1. Każdy Zespół na początku I etapu Gry otrzymuje do dyspozycji wirtualne środki w wysokości 20 000 zł.
2. Środki te zdeponowane są na rachunku pieniężnym, który wraz z rachunkiem papierów wartościowych stanowi część wirtualnego
rachunku inwestycyjnego Zespołu.
3. Środki zdeponowane na rachunku pieniężnym Zespołu nie są oprocentowane.
4. W trakcie Gry Zespoły inwestują posiadane środki, starając się je pomnożyć.
5. Przedmiotem wirtualnych inwestycji w I etapie Gry są wyłącznie akcje spółek wchodzące w dniu rozpoczęcia Gry w skład indeksów
WIG20 i mWIG40 oraz ETF-y.
6. Akcje spółek wchodzące w skład indeksu WIG20 w dniu rozpoczęcia Gry pozostają przedmiotem Gry nawet w sytuacji gdy zostaną
usunięte ze składu indeksu WIG20 w czasie trwania Gry, pod warunkiem, że akcje te dołączą do składu indeksu mWIG40.
7. W przypadku akcji spółek, które przestaną być notowane oraz wypadną z puli instrumentów będących przedmiotem Gry, o
których mowa w pkt. 5, Organizator dokona sprzedaży tych akcji po kursie ich ostatniego notowania, a środki ze sprzedaży
zostaną dopisane do wartości portfeli Zespołów, które posiadały te akcje w swoim portfelu.
8. Akcje spółek oznaczone są symbolami, które odpowiadają symbolom obowiązującym na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
9. Zespół może kupować i sprzedawać posiadane akcje lub ETF-y w godzinach trwania sesji giełdowej.
10. Organizator nie oferuje specjalnych przywilejów wynikających z praw poboru akcji.
11. W przypadku gdyby w czasie trwania Gry, dla którejkolwiek ze spółek przypadał dzień ustalenia prawa do dywidendy, Zespołom
posiadającym akcje tej spółki w dniu uprawniającym do dywidendy (z uwzględnieniem zasady D+2) wartość tej dywidendy,
niepomniejszona o należny podatek, zostanie dopisana do wartości portfela po zakończeniu Gry.
12. Każdy Zespół obowiązkowo dokonuje co najmniej jednej operacji w ciągu pierwszych 14 dni od momentu rozpoczęcia Gry.
W przeciwnym razie Zespół zostanie wykluczony z Gry.
13. Po zakończeniu I etapu Gry, Organizator dokona przeliczenia wartości portfeli inwestycyjnych posiadanych przez każdy Zespół.
Wartość portfela zostanie ustalona przez sumowanie:
♦♦ kwoty wolnych środków posiadanych na rachunku;
♦♦ wartości posiadanych w portfelu instrumentów finansowych wyznaczonej w oparciu o kursy zamknięcia notowań ciągłych ustalone na sesji
w dniu, w którym kończy się I etap Gry.
14. W przypadku, gdy w portfelu Zespołu znajdują się akcje spółki, których notowania zostały przez GPW zawieszone, ich wartość
określa się według ceny zamknięcia notowań ciągłych na ostatniej sesji, gdy akcje były notowane.
15. Zespołom, których członkowie zdobyli bonusy w trakcie realizowania modułu edukacyjnego w postaci dodatkowych wirtualnych
środków, suma bonusów zostanie dopisana jednorazowo po zakończeniu I etapu Gry oraz po zakończeniu modułu
edukacyjnego i wcześniejszym przeliczeniu portfeli inwestycyjnych Zespołów.
16. 10 najlepszych Zespołów z rankingu I etapu Gry, które wzięły również udział w II etapie SIGG zostanie zakwalifikowanych
do Finału. Ranking po I etapie Gry zostanie ogłoszony do dnia 24.01.2020 r. na stronie www.sigg.gpw.pl.
17. Zespoły, które zajmą miejsca od 1 do 3 w rankingu I etapu otrzymają nagrodę pieniężną, której wysokość określona
została w § 12 Regulaminu.

§9. ZASADY INWESTOWANIA - II ETAP GRY
1. W drugim etapie Gry może wziąć udział każdy Zespół, który brał udział w pierwszym etapie Gry. Wyklucza się udział Zespołów
wyłącznie w II etapie Gry. Jednocześnie warunkiem zakwalifikowania Zespołu do Finału SIGG jest uczestnictwo Zespołu w I i II
etapie SIGG.
2. II etap Gry polega na inwestowaniu środków pieniężnych na rynku kontraktów terminowych na indeksy WIG20 i mWIG40, WIG.
GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN oraz WIG.MS-PET a także kontraktów terminowych na waluty oraz kontrakty akcyjne.
3. Każdy Zespół na początku II etapu otrzymuje do dyspozycji wirtualne środki w kwocie 10 000 zł.
4. Środki te zdeponowane są na rachunku pieniężnym, który wraz z rachunkiem papierów wartościowych stanowi część wirtualnego
rachunku inwestycyjnego Zespołu.
5. Środki zdeponowane na rachunku pieniężnym nie są oprocentowane.

6. W trakcie Gry Zespoły inwestują posiadane środki, starając się je pomnożyć.
7. Zespół może kupować, sprzedawać oraz wystawiać kontrakty terminowe na indeksy WIG20, mWIG40, waluty oraz kontrakty
akcyjne.
8. Zespół może zająć pozycję odwrotną do wcześniej posiadanej (krótką, jeśli wcześniej posiadał długą, lub odwrotnie) dopiero po
zamknięciu pozycji poprzednio posiadanej.
9. Każdy Zespół musi dokonać co najmniej jednej operacji w ciągu pierwszych 7 dni od momentu rozpoczęcia II etapu. W
przeciwnym razie Zespół zostanie wykluczony z gry.
10. Stan rachunku każdego Zespołu aktualizowany jest automatycznie. Zmiana na rachunku inwestycyjnym będąca wynikiem realizacji
złożonego zlecenia przez Zespół będzie zapisywana na tym rachunku w danym dniu sesyjnym.
11. Do wartości portfela dolicza się wartość depozytu zabezpieczającego.
12. W dniu zakończenia II etapu, Organizator dokona przeliczenia wartości portfeli inwestycyjnych posiadanych przez każdy Zespół.
Wartość portfela zostanie ustalona przez sumowanie:
♦♦ kwoty wolnych środków posiadanych na rachunku,
♦♦ wartości posiadanych w portfelu instrumentów finansowych, wyznaczonej w oparciu o kursy zamknięcia notowań ciągłych ustalone na sesji
w dniu, w którym kończy się II etap Gry.
13. Dziesięć najlepszych Zespołów z rankingu II etapu zostanie zakwalifikowanych do Finału. Ranking po zakończeniu II etapu
gry zostanie ogłoszony do dnia 2 kwietnia 2020 na stronie www.sigg.pl.
14. Zespoły, które zajmą miejsca od 1 do 3 w rankingu II etapu otrzymają nagrodę pieniężną, której wysokość określona
została w § 12 Regulaminu.

§10. FINAŁ
1. Finał odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r. w Sali Notowań GPW przy ulicy Książęcej 4 w Warszawie i będzie trwał od godz.
11:00 do godz. 17:05. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Finału.
2. Portfele Zespołów, niezależnie od godziny rozpoczęcia sesji giełdowej, będą zamrożone do godziny 11:00, kiedy faktycznie
rozpocznie się Finał.
3. W Finale weźmie udział łącznie 20 zespołów: 10 najlepszych zespołów w rankingu I etapu oraz 10 najlepszych zespołów w
rankingu II etapu. W przypadku powtórzenia się części zakwalifikowanych do Finału zespołów z najlepszej dziesiątki I i II etapu,
wówczas do Finału wejdą kolejne zespoły z rankingu etapu II, tak aby łącznie w finale udział wzięło 20 zespołów.
4. Zespoły w Finale dostaną do dyspozycji wirtualny portfel w wysokości 20 tys. PLN.
5. Przedmiotem wirtualnych inwestycji w Finale będą:
♦♦ akcje spółek wchodzące w dniu rozpoczęcia Gry w skład indeksów WIG20 i mWIG40
♦♦ ETF-y
♦♦ kontrakty terminowe na akcje
♦♦ kontrakty terminowe na indeks WIG20 i mWIG40, WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN oraz WIG.MS-PET.
♦♦ kontrakty walutowe
6. W trakcie Finału Zespoły inwestują posiadane środki starając się je pomnożyć.
7. Środki zdeponowane na rachunkach pieniężnych Zespołów nie są oprocentowane.
8. W trakcie Finału obowiązują takie same zasady dotyczące inwestowania, jak opisane w § 11 Regulaminu.
9. Każdy Zespół w czasie Finału otrzymuje do dyspozycji laptop z dostępem do Internetu oraz odpowiednio przygotowane
stanowisko.
10. Zespół uczestniczy w Finale pod opieką swojego nauczyciela - opiekuna, z tym że opiekun nie może pomagać członkom Zespołu,
ani wpływać na podejmowane decyzje inwestycyjne.
11. Ranking Finału zostanie ogłoszony bezpośrednio po jego zakończeniu.

§11. OGÓLNE ZASADY INWESTOWANIA
1. Sposób realizacji oraz typy dostępnych zleceń maklerskich opisuje „Instrukcja obsługi platformy transakcyjnej GPWTr@der,
która dostępna jest po zalogowaniu do Gry, w zakładce Zasady Gry.
2. Każdy Uczestnik Gry może złożyć tylko 1 zlecenie na 10 sekund (1 zlec/10s). Nieprzestrzeganie tego obowiązku stanowi
podstawę do wykluczenia Uczestnika z Gry.
3. W przypadku kilkukrotnych prób przekroczenia limitu składanych zleceń, Zespół zostaje wykluczony z Gry.
4. Akcje, ETF-y oraz kontrakty terminowe znajdujące się na wirtualnym rachunku papierów wartościowych podlegają tym samym
działaniom związanym z obrotem giełdowym co akcje notowane na GPW (zawieszenie obrotu, unieważnienie kursu, wycofanie
z obrotu).

5. Jeżeli w portfelu Zespołu znajdują się akcje spółki, która w wyniku decyzji GPW zmieni system notowań w trakcie trwania Gry
(przeniesienia z notowań ciągłych do systemu jednolitego), Organizator dokonuje korekty składu portfela Zespołu. Korekta
polega na „sprzedaży” akcji danej spółki po kursie ustalonym na zamknięciu fixingu w ostatnim dniu, w którym spółka była
notowana w systemie notowań ciągłych. Kwota wynikająca ze sprzedaży takich akcji powiększa rachunek pieniężny danego
Zespołu. W przypadku dokonania takiej transakcji prowizja pobierana jest na zasadach ogólnych.
6. W sytuacjach szczególnych Organizator ma prawo dokonać innych, odpowiednich zmian na rachunkach Zespołów.
7. W uzasadnionych przypadkach Organizator może także unieważnić Grę.
8. Stan rachunku każdego Zespołu aktualizowany jest automatycznie. Zmiana na rachunku inwestycyjnym Zespołu będąca wynikiem
realizacji złożonego przez Zespół zlecenia będzie zapisywana na tym rachunku do godziny 18.15 w danym dniu sesyjnym.
9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że środowisko SIGG nie odpowiada w pełni środowisku realnych notowań giełdowych
podczas składania zleceń. W szczególności Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że składanie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów
finansowych podczas trwania SIGG nie wpływa na notowania instrumentów finansowych na rynku rzeczywistym.
Ponadto w procesie wykonywania zleceń w ramach SIGG nie są zawierane rzeczywiste transakcje.
10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone używanie podczas trwania SIGG oprogramowania komputerowego,
które umożliwia zawieranie transakcji w sposób automatyczny. Uzasadnione podejrzeniea stosowania takiego oprogramowania
stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Gry.
11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone działanie w zmowie z innymi Uczestnikami. Uzasadnione podejrzenie
wykonywania takich działań stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Gry.
12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone udzielanie pełnomocnictw do działania na rachunkach, a także
udzielanie osobom trzecim dostępu do rachunków, a takie działania stanowią podstawę do wykluczenia z Gry.
13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udostępnione przez GPW notowania on-line instrumentów finansowych mogą być wykorzystywane
jedynie w celu udziału w SIGG, zabronione jest udostępnianie oraz wykorzystywanie tych notowań w innym celu.
14. Portfele Zespołów mogą być wyrywkowo sprawdzane pod kątem ewentualnej współpracy Zespołów, której efektem byłoby
dokonywanie identycznych transakcji.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, wykluczenia z udziału w Grze Uczestników, a w skrajnych przypadkach
do blokowania uczestnictwa w Grze tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w
szczególności:
a). biorą udział w Grze z podaniem fikcyjnych lub nieprawdziwych danych,
b). biorą udział w Grze używając więcej niż jednego rachunku,
c). prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
d). prowadzą działania, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń
i zasad funkcjonowania Platformy,
e). prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek,
f). używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego prowadzenie działań na Platformie,
g). używają skryptów lub oprogramowania, które ma wpływ na przesyłane przez Platformę dane.

§12. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Zespołom, których członkowie aktywnie uczestniczyli w module edukacyjnym, dopisane zostaną sumy bonusów pieniężnych
uzbieranych w ramach tej części Projektu.
2. W I etapie SIGG nagrodzone zostaną 3 najlepsze Zespoły, które uzyskają najwyższe wartości portfela inwestycyjnego:
♦♦ 1 miejsce - nagroda dla Zespołu w wysokości 3 tysięcy złotych
♦♦ 2 miejsce - nagroda dla Zespołu w wysokości 2 tysięcy złotych
♦♦ 3 miejsce - nagroda dla Zespołu w wysokości 1 tysiąca złotych.
3. W II etapie SIGG nagrodzone zostaną 3 najlepsze Zespoły, które uzyskają najwyższe wartości portfela inwestycyjnego:
♦♦ 1 miejsce - nagroda dla Zespołu w wysokości 3 tysięcy złotych
♦♦ 2 miejsce - nagroda dla Zespołu w wysokości 2 tysięcy złotych
♦♦ 3 miejsce - nagroda dla Zespołu w wysokości 1 tysiąca złotych.
4. W Finale SIGG nagrodzonych zostanie 5 najlepszych Zespołów, które uzyskają najwyższe wartości portfela inwestycyjnego.
Nagrody pieniężne otrzymuje Zespół oraz nauczyciel-opiekun:
♦♦ 1 miejsce: nagroda dla Zespołu w wysokości 10 tysięcy złotych
♦♦ 2 miejsce: nagroda dla Zespołu w wysokości 8 tysięcy złotych
♦♦ 3 miejsce: nagroda dla Zespołu w wysokości 6 tysięcy złotych
♦♦ 4 miejsce: nagroda dla Zespołu w wysokości 4 tysięcy złotych
♦♦ 5 miejsce nagroda dla Zespołu w wysokości 3 tysięcy złotych♦♦ Nagroda dla nauczycieli - opiekunów Zespołów, które zajęły w Finale miejsca od 1 do 5 w wysokości 800 złotych.
5. Wyróżnionych zostanie 15 kolejnych najlepszych Zespołów w Finale SIGG. Nagrody pieniężne otrzymuje Zespół oraz
nauczyciel-opiekun.
♦♦ od 6 do 10 miejsca: nagroda pieniężna dla Zespołu w wysokości 2000 złotych
♦♦ od 11 do 15 miejsca: nagroda pieniężna dla Zespołu w wysokości 1600 złotych
♦♦ od 16 do 20 miejsca: nagroda pieniężna dla Zespołu w wysokości 1400 złotych
♦♦ Nagroda dla nauczycieli - opiekunów Zespołów, które zajęły w Finale miejsca od 6 do 20 w wysokości 500 złotych.
6. Wysokość nagród może zostać pomniejszona o wartość podatku należnego w związku z otrzymaniem nagrody, który zostanie
przekazany w imieniu nagrodzonego właściwemu Urzędowi Skarbowemu tytułem zapłaty podatku od nagrody w SIGG zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
7. Zespoły, które uzyskają najwyższą stopę zwrotu na koniec I i II etapu SIGG w rankingu wojewódzkim otrzymają dyplomy oraz
pisma gratulacyjne, które zostaną przesłane drogą pocztową do Dyrektorów Szkół.
8. Wszystkie nagrody przyznane w SIGG zostaną wydane po zakończeniu SIGG.
9. Informacja na temat sposobu przekazania nagród Zespołom, które zostały zakwalifikowane do Finału, zostanie wysłana drogą
mailową na adresy nauczycieli -opiekunów.

§13. KOMISJA KONKURSOWA
1. Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Gry. Komisja Konkursowa składa się z 4 osób powoływanych
przez Organizatora.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
a). sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Grze, określone w Regulaminie,
b). sprawowanie kontroli nad prawidłowym przebiegiem Gry.
3. Komisja Konkursowa może postanowić o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Grze lub pozbawić go prawa do otrzymania nagrody
w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik nie przestrzegał zasad niniejszego Regulaminu lub dokonywane
przez niego inwestycje w ramach Gry mogłyby naruszyć przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. lub przepisy powszechnie obowiązujące. W szczególności zabroniona jest manipulacja instrumentem finansowym
polegająca na składaniu zleceń na rynku rzeczywistym celem osiągnięcia korzyści na rachunku w Grze.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
5. Z prac Komisji Konkursowej sporządzany jest pisemny protokół.

Podziel się: