Style inwestowania? Konserwatywny, zrównoważony, agresywny.

Inwestorzy stanowią kluczową grupę uczestników rynku kapitałowego.
To od ich decyzji zależy struktura rynku oraz kierunki, w jakich się on rozwija. Warto jednak pamiętać, że istnieje w tej relacji sprzężenie zwrotne - to jaka grupa inwestorów jest zainteresowana parkietem determinuje architektura rynku,
a zatem jego regulacje, segmentacja, zasady rozliczania transakcji oraz spektrum dostępnych instrumentów. Okazuje się, że nie wszyscy inwestorzy postrzegają
te same rynki jako równie atrakcyjne, podobnie jak nie każdy styl inwestowania odpowiada każdemu graczowi.

Na rynkach finansowych można spotkać różne typy inwestorów: indywidualnych
i instytucjonalnych, branżowych i finansowych, korzystających z arbitrażu, hedgingu oraz spekulantów, jak również krótkoterminowych i długoterminowych. Niezależnie jednak od tych podziałów, każdego z nich da się opisać w kategoriach tolerancji ryzyka oraz chęci zysku z zainwestowanych środków. Kategorie te stanowią podstawę wyróżnienia trzech głównych stylów inwestowania- konserwatywnego, zrównoważonego i agresywnego.

Wybór stylu najbardziej odpowiedniego dla siebie jest oczywiście kwestią indywidualną. Inwestorów charakteryzuje bowiem odmienna skłonność do akceptacji ryzyka, sytuacja ekonomiczna, poziom wiedzy oraz czas, jaki mogą poświęcić na monitorowania sytuacji na rynkach. Jednak wyboru tego każdy inwestor dokonać musi. Jak twierdzi Benjamin Graham, autor kultowej książki zatytułowanej „The Intelligent Investor” – jedną z trzech podstawowych zasad inwestowania jest określenie jakiego typu inwestorem chce się  zostać.

Należy pamiętać, że styl inwestowania nie jest tym samym co strategia inwestycyjna lub system inwestycyjny. Styl inwestowania to zbiór zasad i parametrów nierozerwalnie związanych z każdą transakcją przeprowadzaną przez gracza, niezależnych od stosowanego sytemu inwestycyjnego czy też strategii inwestora..

 

Styl konserwatywny

Inwestorzy wybierający styl konserwatywny stawiają sobie za cel przede wszystkim ochronę lokowanego kapitału i stopniowe jego pomnażanie, natomiast sprawą drugorzędną jest dla nich wysokość uzyskanej stopy zwrotu (o ile jej poziom przewyższa inflację). Istotę stylu konserwatywnego stanowi wobec tego inwestowanie w możliwie najbardziej bezpieczne instrumenty finansowe, takie jak bony skarbowe, zabezpieczone obligacje, certyfikaty inwestycyjne gwarantowanych funduszy inwestycyjnych, produkty strukturyzowane z gwarancją zwrotu kapitału. Ten styl inwestowania jest preferowany przez osoby, dla których priorytet stanowi zbudowanie portfela charakteryzującego się minimalnym poziomem ryzyka, nawet przy niskiej stopie zwrotu. Dodatkowym atutem dla inwestorów dysponujących ograniczonym czasem wydaje się być również brak konieczności ciągłego obserwowania notowań oraz analizowania  na bieżąco sytuacji spółek. Przy wyborze stylu konserwatywnego warto jednak wziąć pod uwagę także czynniki takie, jak poziom stóp procentowych oraz oczekiwania co do kierunku ich zmian. Niskie stopy procentowe utrzymujące się od kilku lat w największych gospodarkach świata co do zasady obniżają stopy zwrotu
z inwestycji w obligacje.

Styl zrównoważony

Zrównoważony styl inwestowania to rozwiązanie dla inwestorów deklarujących relatywnie mniejszą awersję do ryzyka w porównaniu ze zwolennikami stylu konserwatywnego, jednak nie oczekujących stóp zwrotu na tak wysokim poziomie, jak inwestorzy grający agresywnie.  Styl ten polega na dywersyfikowaniu portfela pomiędzy dwie podstawowe grupy aktywów: akcje i bezpieczne instrumenty finansowe. Jeśli chodzi o pierwszą grupę, inwestorzy kupują najczęściej akcje spółek o solidnym standingu.  W przypadku drugiej grupy, są to zazwyczaj obligacje emitentów uważanych za podmioty mające silną pozycję rynkową. Należy podkreślić, że ze względu na większą różnorodność charakteryzującą strukturę portfeli zrównoważonych, oczekiwana stopa zwrotu oraz poziom ryzyka uzyskiwane przez inwestorów mogą znacznie się różnić,
w zależności od tego, jak kształtują się proporcje pomiędzy aktywami bezpiecznymi oraz zawierającymi pewną dozę ryzyka. Wybór stylu zrównoważonego daje również większe możliwości w zakresie dynamicznego dostosowania struktury portfela
do czynników rynkowych takich, jak wysokość stóp procentowych poprzez
np. zmniejszenie procentowego udziału obligacji generujących niższe stopy zwrotu przy  poziomie stóp procentowych w okolicy zera i zastąpienie ich dającymi wyższy zysk akcjami.

Styl agresywny

Styl agresywny sprowadza się do inwestowania kapitału w instrumenty finansowe, które wyróżnia duża zmienność cen, co ma przełożenie na znaczne ryzyko portfela. Inwestorzy agresywni w zamian za poniesione ryzyko oczekują jednak ponadprzeciętnie wysokich stóp zwrotu. Stąd dla osób wybierających ten styl inwestowania najbardziej atrakcyjnymi aktywami są m.in. akcje dynamicznie rozwijających się spółek (często znaczną dynamiką charakteryzują się akcje podmiotów małych i innowacyjnych), produkty strukturyzowane bez gwarancji zwrotu kapitału lub też instrumenty pochodne. Stosujących agresywny styl inwestorów cechuje wysoka tolerancja ryzyka oraz chęć osiągnięcia możliwie najwyższej stopy zwrotu. Podejmowane przez nich decyzje inwestycyjne mogą bowiem przynieść zarówno duże zyski, jak i duże straty.
W tym przypadku kluczowe znaczenie ma dokonywanie bieżącej oceny sytuacji spółek, monitorowanie notowań, a także analiza wpływających na nie czynników o charakterze rynkowym i trendów makroekonomicznych.

Często wykorzystywanym przez inwestorów narzędziem jest analiza portfelowa.
Ma ona pomóc inwestorom w racjonalnej dywersyfikacji inwestycji, dzięki czemu każdy z opisanych typów inwestorów może zbudować portfel, którego oczekiwana stopa zwrotu oraz poziom ryzyka będą odpowiadać przyjętemu przez niego stylowi inwestowania.

Komentarz Katarzyny Latoszek ukazał się w dodatku specjalnym do Parkietu 26.03.2016

 

Podziel się:
POWRÓT